Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

Idea krakowskich debat

Dotychczas odbyło się dziesięć Konferencji Krakowskich, z których każda koncentrowała się na próbie odpowiedzi na szereg pytań istotnych ze względu na przyszłość Europy, Polski i regionów:

  • Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku (2008),
  • Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku (2009),
  • Polonia quo vadis? (2010),
  • Unia Europejska. Dylematy XXI wieku (2011),
  • Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski (2012),
  • Polska w Europie wielu prędkości (2013),
  • Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy (2014),
  • Świat współpracy - świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności (2015),
  • Polska regionów - Polska miast (2016),
  • MałoPolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania (2017).

Wystąpienia oraz dyskusje prowadzone przez uczestników Konferencji pozwalają zarysować koncepcje, wyzwania i możliwe scenariusze rozwoju Unii Europejskiej, Polski oraz Małopolski w kontekście wielorakich zmian globalnych, uwarunkowań geopolitycznych czy systemów wartości. Tradycją krakowskich debat stało się już konfrontowanie generalnej perspektywy europejskiej i światowej z problemami rozwoju Polski, polskich miast i regionów, z uwzględnieniem perspektyw i dylematów rozwojowych Małopolski. Corocznie organizowane Konferencje Krakowskie stwarzają znakomitą okazję do twórczej debaty, prowokując do myślenia i stawiając istotne pytania o to, co ważne dla przyszłości nas i Europy. Zwyczajowo podczas Konferencji pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Jest w tym logika, gdyż formułowanie pytań, identyfikacja problemów nauki i praktyki stanowi wstęp do refleksji i poszukiwania sposobów stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Podsumowaniem debat konferencyjnych są wydawane każdego roku publikacje inspirowane wystąpieniami i dyskusją uczestników konferencji. Dają one możliwość szerszego udostępnienia poruszanych wątków i włączenia w obieg refleksji także osób i środowisk, które nie uczestniczyły bezpośrednio w Konferencjach Krakowskich.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce
znak barw rp poziom szara ramka rgb Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube